National Library of Vietnam
English Language | Vietnamese Language
Veridian digital library software > Thành phố Hà Nội - khu Ðống Ða

Thành phố Hà Nội - khu Ðống Ða

Thumbnail
Preview Image
(Click on the image to change viewer focus)
Metadata
Code
A.569
Title
Thành phố Hà Nội - khu Đống Đa
Publisher
Ủy ban xây dựng
Year
1962
Size
126 x 90 cm
Scale
1:5.000
Description
Chính phía Tây thành phố là nơi khu vực nông thôn, với các làng xã và đầm lầy, bị các kế hoạch quy hoạch đô thị xáo trộn nhiều nhất. Đáng chú ý là ở cực Bắc thành phố có nhà máy gạch Đại La, nay chỉ còn mỗi ống khói cao trước khách sạn Horison.
Note
Bản đồ gốc tỷ lệ 1/5.000, do Ủy ban xây dựng xuất bản tháng 4 năm 1962, theo những bản vẽ tháng 6 năm 1960, khổ gốc 60 cm x 75 cm, mã số tại Thư viện Quốc gia D6(63).
Show/hide left pane
  Zoom In Zoom Out Maximize
  © 2008-2013 Digital Library Consulting. All rights reserved.   Powered by Veridian  
x